matt-houghton-q_X-lyHxcdk-unsplash.jpg

PRAYER POINTS FOR FINLAND

Rukousaiheita Suomen puolesta

Uskovien yhteys – erot teologisissa näkemyksissä ja jumalanpalvelustavoissa, tai -tyyleissä voivat aiheuttaa tarpeetonta hankausta.

Hengellisten johtajien kansallinen rukouspäivä, jonka järjestää Suomen Evankelinen Allianssi 22.1.2021. Esirukoilijoiden uskon ja yhteyden vahvistuminen, johtajille ilmestystä Jumalan strategiasta.

Poliittinen, taloudellinen ja ideologinen polarisaatio kärjistyy. Rukoilemme Jumala antamia rauhan miehiä ja naisia rakentamaan siltoja, ja että eri osapuolten kokemat epäkohdat tulisivat kuulluiksi ja käsitellyiksi.

Koronavirustilanteesta

Jotkut lapset ovat kärsineet takaiskuista koulutuksessaan johtuen liikkumiskielloista. Rukoillaan voimia ja viisautta vanhemmille, sosiaalityöntekijöille ja koulujen opettajille.

Ihmiset alkavat nyt yhä enenevässä määrin menettää työpaikkojaan, erityisesti Lapissa, jossa turismi on merkittävä elinkeino; toivoa ja viisautta ihmisille, joita tämä koskee.

Jumala on ravistelemassa nyt kaiken, mitä voi ravistella. Johtakoon se ihmiset, erityisesti Suomen johtajat, etsimään häntä ja löytämään elämän.

Olemme tottuneet luottamaan omaan voimaamme – Jumala kutsuu meitä luottamaan Häneen.

Prayer requests for Finland

Unity among believers - theological differences and different ways/styles of worship can cause unnecessary schism.

National Prayer Day for Leaders by the Finnish Evangelical Alliance on Jan 22nd, 2021. Intercessors becoming stronger in faith and more united, God's strategy to be revealed to the leaders

 

Political, economic and ideological polarisation is becoming sharper. Pray that God would raise up men and women of peace to build bridges and that the real grievances of all sides would be heard and addressed.

Due to COVID-19

Some children have suffered setbacks in their education due to the lockdown measures; strength and wisdom for parents, social workers and teachers in schools.

People are now beginning to lose their jobs on a bigger scale, especially in Lapland (Northernmost part of Finland where tourism is an important sector); hope and wisdom to the people involved.

 

God is shaking all that can be shaken. May it lead people, especially the leaders in Finland, to seek Him and find life.

· We are used to being self-reliant - God is calling us to depend on Him

hubert-neufeld--XwSObCOlgI-unsplash.jpg

FINLAND FOR JESUS